Комунальний заклад освіти "Шахтарська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Іларіонівської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області

   

Статут школи

                                                                       

 

 

 

Цей Статут є новою редакцією Статуту комунального  загальноосвітнього навчального закладу «Шахтарська  середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Синельниківської районної ради Дніпропетровської області», затвердженого рішенням Синельниківської районної ради від 26.07.2017 року № 268-15/VІІ.

      

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

        1.1. Комунальний заклад освіти «Шахтарська  середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Іларіонівської селищної ради (далі - заклад освіти) є правонаступником комунального закладу освіти «Шахтарська  середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Синельниківської районної ради Дніпропетровської області.

1.2. Повна назва: Комунальний заклад освіти «Шахтарська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Іларіонівської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області.

       Скорочена назва: КЗО «Шахтарська СЗШ  І-ІІІ ступенів»

1.3. Місцезнаходження:

       52543,  вул. Миру,  20 , сел. Шахтарське, Синельниківський

         район, Дніпропетровська область

1.4. Комунальний заклад освіти «Шахтарська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Іларіонівської селищної ради є юридичною особою, стоїть на балансі відділу освіти, культури, молоді, спорту та охорони здоров’я Виконавчого комітету   Іларіонівської селищної ради,  може мати самостійний баланс, рахунок в установі банку, має печатку, штамп, ідентифікаційний код.

       Ідентифікаційний    код    №  23929477

1.5.  Засновником закладу є Іларіонівська селищна рада Синельниківського району Дніпропетровської області (далі – засновник), яка представляє інтереси Іларіонівської  об`єднаної територіальної громади на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про об’єднані територіальні громади».

1.6. Заклад освіти як суб’єкт господарювання  діє в  статусі - неприбутковий заклад освіти.

1.7. Головною метою  закладу загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

  Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

• вільне володіння державною мовою;

• здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

• математична компетентність;

• компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

• інноваційність;

• екологічна компетентність;

• інформаційно-комунікаційна компетентність;

• навчання впродовж життя;

• громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

• культурна компетентність;

• підприємливість та фінансова грамотність;

• інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

1.8.     Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній  навчальний заклад, затвердженим Постановою КМУ від 27.08.2010 року № 778 та  цим Статутом.

1.9.     Заклад освіти самостiйно приймає рiшення i здiйснює дiяльнiсть в межах своєї компетенцiї, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.10. Заклад освіти несе вiдповiдальнiсть перед особою, суспiльством i державою за:

• безпечнi умови освiтньої дiяльностi;

• дотримання державних стандартiв освiти;

• дотримання договiрних зобов’язань з iншими суб’єктами освiтньої, виробничої, наукової дiяльностi, у тому числi зобов’язань за мiжнародними угодами;

• дотримання фiнансової дисциплiни.

1.11.  Мовою освітнього процесу в закладі освіти    є державна мова.

1.12.   Заклад освіти   має право:

• визначати форми, методи i засоби органiзацiї навчально-виховного процесу за погодженням iз власником (засновником);

• визначати варiативну частину робочого навчального плану;

• в установленому порядку розробляти i впроваджувати експериментальнi та iндивiдуальнi робочi навчальнi плани;

• спiльно з вищими навчальними закладами, науково-дослiдними iнститутами та центрами проводити науково-дослiдну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

• використовувати рiзнi форми морального i матерiального заохочення до учасникiв освітнього процесу;

• бути власником i розпорядником рухомого i нерухомого майна згiдно з законодавством України та власним статутом;

• отримувати кошти i матерiальнi цiнностi вiд органiв виконавчої влади, юридичних i фiзичних осiб;

• залишати у своєму розпорядженнi i використовувати власнi надходження у порядку, визначеному законодавством України;

• розвивати власну соцiальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лiкувально-профiлактичних i культурних пiдроздiлiв;

• організовувати оздоровлення і відпочинок учнів в дитячих оздоровчих таборах.

1.13. У  закладi освіти  створюються та функцiонують:

• методичні об’єднання учителів  суспільно - гуманітарного циклу, природничо - математичного циклу, початкових класів, класних керівників;

• щороку у період літніх канікул діє дитячий табір з денним перебуванням.

1.14.   Медичне обслуговування здобувачів освіти та вiдповiднi умови для його органiзацiї забезпечуються засновником i здiйснюється  комунальною установою «КЗОЗ «Синельниківський ЦПМСД СРР»  Шахтарська амбулаторія ЗПСМ.

1.15.   Взаємовiдносини  закладу освіти з юридичними i фiзичними особами визначаються угодами, що укладенi мiж ними.

II. Органiзацiя освітнього процесу

2.1.       Заклад освіти  планує свою роботу самостiйно вiдповiдно до перспективного, рiчного   плану.  В планi роботи вiдображаються найголовнiшi питання роботи  закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.

План  роботи  затверджується  педагогічною  радою закладу освіти.

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, що складається на основi типових навчальних планiв, розроблених та затверджених Мiнiстерством освiти i науки України, iз конкретизацiєю варiативної частини i визначенням профiлю навчання.

Робочий навчальний план  закладу освіти за поданням педагогічної ради затверджується керівником закладу.

У виглядi додаткiв до робочого навчального плану додаються розклад урокiв (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, рiчний).

2.3.     Вiдповiдно до робочого навчального плану педагогiчнi працiвники даного навчального закладу самостiйно добирають програми, пiдручники, навчальнi посiбники, науково-методичну лiтературу, дидактичнi матерiали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освiти на рiвнi державних стандартiв.

2.4.Заклад освіти  здiйснює освітній процес за урочною формою навчання.

2.5.     Зарахування здобувачів освіти  (учнів) до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

У разi потреби здобувач освіти   може перейти протягом будь-якого року навчання до iншого  закладу освіти. Переведення здобувача освіти  до iншого  закладу освіти здiйснюється за наявностi особової справи учня встановленого Мiнiстерством освiти i науки України зразка.

2.6.     У школі  першого ступеня навчання для учнiв 1-4  класiв за бажанням їхнiх батькiв або осiб, якi їх замiнюють, при наявностi належної навчально-матерiальної бази, педагогiчних працiвникiв, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня i вiдрахування дiтей iз них здiйснюється наказом директора навчального закладу на пiдставi заяви батькiв (осiб, якi їх замiнюють).

2.7.Навчальний рік у закладі загальної середньої освіти  розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

  Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

  Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

2.8. Режим роботи закладу освіти визначається на основі відповідних нормативно-правових актів.

  Тривалість уроків у закладі освіти становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

2.9.Тривалість канікул у закладі освіти протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

2.10.    Вiдволiкання здобувачів освіти   вiд навчальних занять на iншi види дiяльностi забороняється (крiм випадкiв, передбачених законодавством України).

2.11.   Щоденна кiлькiсть i послiдовнiсть навчальних занять визначається розкладом урокiв, що складається на кожен семестр вiдповiдно до санiтарно-гiгiєнiчних та педагогiчних вимог, погоджується радою навчального закладу i затверджується директором.

Крiм рiзних форм обов’язкових навчальних занять, у закладi освіти проводяться  iндивiдуальнi, груповi, факультативнi та iншi позакласнi заняття та заходи, що передбаченi окремим розкладом i спрямованi на задоволення освiтнiх iнтересiв учнiв та на розвиток їх творчих здiбностей, нахилiв i обдаровань.

2.12.   Змiст, обсяг i характер домашнiх завдань з кожного предмета визначаються вчителем вiдповiдно до педагогiчних i санiтарно-гiгiєнiчних вимог з урахуванням iндивiдуальних особливостей учнiв.

2.13. У закладi освіти визначення рiвня досягнень учнiв у навчаннi здiйснюється вiдповiдно до дiючої системи оцiнювання досягнень у навчаннi учнiв (вихованцiв), ведеться тематичний облiк знань.

У першому класi  усі предмети  оцінюються вербально, у другому – вербально можуть оцінюватися усі предмети, але виключно за  рішенням педагогічної ради навчального закладу. У всіх інших класах  оцінювання  здійснюється  відповідно  до  критеріїв  оцінювання  навчальних досягнень учнів.

  У документi про освiту (табелi успiшностi, свiдоцтвi, атестаті) вiдображаються досягнення учнiв у навчаннi за семестри, навчальний рiк та державну пiдсумкову атестацiю.

2.14.   Результати семестрового, рiчного, державного підсумкового    оцiнювання доводяться до вiдома учнiв класним керiвником (головою атестацiйної комiсiї).

2.15.   Порядок переведення i випуск учнiв навчального закладу визначається Інструкцiєю про переведення та випуск учнiв навчальних закладiв системи загальної середньої освiти усiх типiв та форм власностi, затвердженою наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 14.07.2015 р. № 762 та зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 30.07.2015 р. за № 924/27369.

2.16.   Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення підсумкової атестації визначається Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 

№ 1547 та зареєстрованим Міністерством юстиції України 14 лютого 2015 р. за № 157/26602.

2.17    . Учням,  якi закiнчили певний ступiнь навчального закладу, видається вiдповiдний документ про освiту:

• по закiнченнi початкової школи — табель успiшностi;

• по закiнченнi основної школи — свiдоцтво про базову загальну середню освiту;

• по закiнченнi навчального закладу — атестат про повну загальну середню освiту.

2.18. За успiхи у навчаннi для учнiв   встановлюються такi форми морального заохочення : 2-8, 10 (11) класи – Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні»; випускники – похвальна грамота «За особливі досягнення у навчанні», золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль  «За досягнення у навчанні». Можуть застосовуватись також форми матеріального заохочення в межах коштів, передбачених на ці цілі.

 

III. Учасники освітнього процессу

3.1.Учасниками освітнього процесу є:

•         здобувачі освіти;

•         педагогічні  працівники;

•         батьки або особи, якi їх замiнюють здобувачів освіти;

•         інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

3.2.     Права i обов’язки  учасників освітнього процесу визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Здобувачі освіти мають право на:

• якісні освітні послуги;

• індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

• справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

• відзначення успіхів у своїй діяльності;

• свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

• безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

• повагу людської гідності;

• захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

• користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

• доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

• участь у роботi органiв громадського самоврядування  закладу освіти

3.4.  Здобувачі освіти зобов’язані:

• виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

• поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

• відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

• дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3.5.     Педагогiчними працiвниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, якi мають вiдповiдну педагогiчну освiту, належний рiвень професiйної пiдготовки, здiйснюють педагогiчну дiяльнiсть, забезпечують результативнiсть та якiсть своєї роботи, фiзичний та психiчний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професiйнi обов’язки.

3.6. Педагогічні працівники  мають право на:

•         академічну свободу, включаючи свободу викладання, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

•         педагогічну ініціативу;

•         розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

•         користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

•         підвищення кваліфікації, перепідготовку;

•         вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

•         доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі  діяльності;

•         відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

•         справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

•         захист професійної честі та гідності;

•         індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

•         забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;

•         безпечні і нешкідливі умови праці;

•         подовжену оплачувану відпустку;

•         участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

•         участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

3.7.Педагогічні  працівники зобов’язані:

•         постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

•         виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

•         сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

•         дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

•         дотримуватися педагогічної етики;

•         поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

•         настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

•         формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

•         виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

•         формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

•         захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

•         додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

3.8.Обсяг педагогiчного навантаження вчителiв визначається на пiдставi законодавства директором навчального закладу.

Обсяг педагогiчного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогiчного працiвника.

Перерозподiл педагогiчного навантаження протягом навчального року допускається лише у разi змiни кiлькостi годин з окремих предметiв, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогiчного працiвника з дотриманням законодавства про працю.

Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами закладу освіти.

3.9.     У навчальному закладi обов’язково проводиться атестацiя педагогiчних працiвникiв незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi. Атестацiя здiйснюється, як правило, один раз на п’ять рокiв вiдповiдно до Типового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв України, затвердженого Мiнiстерством освiти i науки України.

3.10.   Педагогiчнi працiвники, якi систематично порушують Статут, правила внутрiшнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язкiв, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестацiї не вiдповiдають займанiй посадi, звiльняються з роботи вiдповiдно до чинного законодавства.

3.11.   Батьки та особи, якi їх замiнюють, мають право:

• обирати i бути обраними до батькiвських комiтетiв та органiв громадського самоврядування;

• звертатись до органiв управлiння освiтою, керiвника навчального закладу i органiв громадського самоврядування з питань навчання, виховання дiтей;

• брати участь у заходах, спрямованих на полiпшення органiзацiї навчально-виховного процесу та змiцнення матерiально-технiчної бази навчального закладу;

• на захист законних iнтересiв своїх дiтей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у вiдповiдних державних, судових органах.

3.12. Батьки та особи, якi їх замiнюють, несуть вiдповiдальнiсть за здобуття дiтьми повної загальної середньої освiти i зобов’язанi:

• забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освiти за будь-якою формою навчання;

• постiйно дбати про фiзичне здоров’я, психiчний стан дiтей, створювати належнi умови для розвитку їх природних здiбностей;

• поважати гiднiсть дитини, виховувати працелюбнiсть, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вiтчизни, сiм’ї, рiдної мови, повагу до нацiональної iсторiї, культури, цiнностей iнших народiв;

• виховувати у дiтей повагу до законiв, прав, основних свобод людини.

3.13.   Представники громадськостi мають право:

• обирати i бути обраними до органiв громадського самоврядування в навчальному закладi;

• керувати учнiвськими об’єднаннями за iнтересами i гуртками, секцiями;

• сприяти покращанню матерiально-технiчної бази, фiнансовому забезпеченню навчального закладу;

• проводити консультацiї для педагогiчних працiвникiв;

• брати участь в органiзацiї навчально-виховного процесу.

   3.14.Представники громадськостi зобов’язанi:

дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керiвника навчального закладу, рiшення органiв громадського самоврядування, захищати учнiв вiд всiляких форм фiзичного та психiчного насильства, пропагувати здоровий спосiб життя.

 

IV. Управлiння навчальним закладом

4.1 Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

•         засновник ;

•         керівник закладу освіти;

•         колегіальний орган управління закладу освіти;

•         колегіальний орган громадського самоврядування;

•         інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

4.2. Засновник закладу освіти або уповноважена ним особа:

•         затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

•         укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

•         затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

•         здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

•         здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

•         забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

•         здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

•         реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

4.3. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

4.4. Засновник закладу освіти зобов’язаний:

•         забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

•         у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

•         забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

4.5.Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються законом та установчими документами закладу освіти.

Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

Керівник закладу освіти призначається засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

•         організовує діяльність закладу освіти;

•         вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

•         призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

•         забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

•         забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

•         забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

•         сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

•         сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

•         здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

4.6.Основним колегіальним органом управління закладу освіти є  педагогічна рада, яка створюється у порядку, передбаченим спеціальними законами. Основні повноваження, відповідальність, порядок формування і діяльності колегіальних органів управління закладу освіти визначаються законодавством та установчими документами закладу освіти.

4.7.Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освiти є загальні збори  колективу, що скликаються не менше (загальнi збори (конференцiя)) одного разу на рiк.

Делегати загальних зборiв (конференцiї) з правом вирiшального голосу обираються вiд таких трьох категорiй:

• працiвникiв навчального закладу — зборами трудового колективу;

• учнiв навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів — класними зборами;

• батькiв, представникiв громадськостi — класними батькiвськими зборами.

Кожна категорiя обирає однакову кiлькiсть делегатiв. Визначається така кiлькiсть делегатiв: вiд працiвникiв навчального закладу –  5, учнiв –  5, батькiв i представникiв громадськостi –  5.

Термiн їх повноважень становить  1 рік.

Загальнi збори (конференцiя) правочиннi, якщо в їхнiй роботi бере участь не менше половини делегатiв кожної з трьох категорiй. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв присутнiх делегатiв.

Право скликати збори (конференцiю) мають голова ради навчального закладу, учасники зборiв (делегати конференцiї), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кiлькостi, директор навчального закладу, засновник.

Загальнi збори (конференцiя):

• обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термiн їх повноважень;

• заслуховують звiт директора i голови ради навчального закладу;

• розглядають питання навчально-виховної, методичної i фiнансово-господарської дiяльностi навчального закладу;

• затверджують основнi напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають iншi найважливiшi напрями дiяльностi навчального закладу;

• приймають рiшення про стимулювання працi керiвникiв та iнших педагогiчних працiвникiв.

4.8.     У перiод мiж загальними зборами (конференцiєю) дiє рада навчального закладу.

4.8.1. Метою дiяльностi ради є:

• сприяння демократизацiї i гуманiзацiї навчально-виховного процесу;

• об’єднання зусиль педагогiчного i учнiвського колективiв, батькiв, громадськостi щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

• формування позитивного iмiджу та демократичного стилю управлiння навчальним закладом;

• розширення колегiальних форм управлiння навчальним закладом;

• пiдвищення ролi громадськостi у вирiшеннi питань, пов’язаних з органiзацiєю навчально-виховного процесу.

4.8.2. Основними завданнями ради є:

• пiдвищення ефективностi навчально-виховного процесу у взаємодiї з сiм’єю, громадськiстю, державними та приватними iнституцiями;

• визначення стратегiчних завдань, прiоритетних напрямiв розвитку навчального закладу та сприяння органiзацiйно-педагогiчному забезпеченню навчально-виховного процесу;

• формування навичок здорового способу життя;

• створення належного педагогiчного клiмату в навчальному закладi;

• сприяння духовному, фiзичному розвитку учнiв (вихованцiв) та набуття ними соцiального досвiду;

• пiдтримка громадських iнiцiатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнiв, творчих пошукiв i дослiдно-експериментальної роботи педагогiв;

• сприяння органiзацiї дозвiлля та оздоровлення учнiв (вихованцiв);

• пiдтримка громадських iнiцiатив щодо створення належних умов i вдосконалення процесу навчання та виховання учнiв;

• iнiцiювання дiй, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковостi загальної середньої освiти;

• стимулювання морального та матерiального заохочення учнiв (вихованцiв), сприяння пошуку, пiдтримки обдарованих дiтей;

• змiцнення партнерських зв’язкiв мiж родинами учнiв (вихованцiв) та загальноосвiтнiм навчальним закладом з метою забезпечення єдностi навчально-виховного процесу.

4.8.3. Рiшення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцiєю).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше нiж на третину.

4.8.4. Рада навчального закладу дiє на засадах:

• прiоритету прав людини, гармонiйного поєднання iнтересiв особи, суспiльства, держави;

• дотримання вимог законодавства України;

• колегiальностi ухвалення рiшень;

• добровiльностi i рiвноправностi членства;

• гласностi.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцiєю).

Кiлькiсть засiдань визначається їх доцiльнiстю, але має бути не меншою чотирьох разiв на навчальний рiк.

Засiдання ради може скликатися її головою або з iнiцiативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.

Рiшення ради приймається простою бiльшiстю голосiв за наявностi на засiданнi не менше двох третин її членiв.

У разi рiвної кiлькостi голосiв вирiшальним є голос голови ради.

Рiшення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту навчального закладу, доводяться в 7-денний термiн до вiдома педагогiчного колективу, учнiв (вихованцiв), батькiв або осiб, якi їх замiнюють, та громадськостi.

У разi незгоди адмiнiстрацiї навчального закладу з рiшенням ради створюється узгоджувальна комiсiя, яка розглядає спiрне питання.

До складу комiсiї входять представники органiв громадського самоврядування, адмiнiстрацiї, профспiлкового комiтету навчального закладу.

4.8.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається iз складу ради.

Голова ради може бути членом педагогiчної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирiшення поточних питань рада може створювати постiйнi або тимчасовi комiсiї з окремих напрямiв роботи. Склад комiсiй i змiст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усi питання, що стосуються дiяльностi навчального закладу, пов’язаної з органiзацiєю навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходiв.

4.8.6. Рада навчального закладу:

• органiзовує виконання рiшень загальних зборiв (конференцiй);

• вносить пропозицiї щодо змiни типу, статусу, профiльностi навчання, вивчення iноземних мов та мов нацiональних меншин;

• спiльно з адмiнiстрацiєю розглядає i затверджує план роботи навчального закладу та здiйснює контроль за його виконанням;

• разом з адмiнiстрацiєю здiйснює контроль за виконанням статуту навчального закладу;

• затверджує режим роботи навчального закладу;

• сприяє формуванню мережi класiв навчального закладу, обґрунтовуючи її доцiльнiсть в органах виконавчої влади та мiсцевого самоврядування;

• приймає рiшення спiльно з педагогiчною радою про представлення до нагородження випускникiв навчального закладу золотою медаллю «За високi досягнення у навчаннi» або срiбною медаллю «За досягнення у навчаннi» та нагородження учнiв похвальними листами «За високi досягнення у навчаннi» та похвальними грамотами «За особливi досягнення у вивченнi окремих предметiв»;

• разом iз педагогiчною радою визначає доцiльнiсть вибору навчальних предметiв варiативної частини робочих навчальних планiв, враховуючи можливостi, потреби учнiв (вихованцiв), а також тенденцiї розвитку регiону, суспiльства i держави;

• заслуховує звiт голови ради, iнформацiю директора та його заступникiв з питань навчально-виховної та фiнансово-господарської дiяльностi;

• бере участь у засiданнях атестацiйної комiсiї з метою обговорення питань про присвоєння квалiфiкацiйних категорiй вчителям;

• виносить на розгляд педагогiчної ради пропозицiї щодо полiпшення органiзацiї позакласної та позашкiльної роботи з учнями (вихованцями);

• виступає iнiцiатором проведення добродiйних акцiй;

• вносить на розгляд педагогiчної ради та вiдповiдного органу управлiння освiтою пропозицiї щодо морального i матерiального заохочення учасникiв навчально-виховного процесу;

• iнiцiює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирiшеннi;

• сприяє створенню та дiяльностi центрiв дозвiлля, а також залучає громадськiсть, батькiв (осiб, якi їх замiнюють) до участi в керiвництвi гуртками, iншими видами позакласної та позашкiльної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходiв з учнями (вихованцями);

• розподiляє i контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рiшення про надання матерiальної допомоги учням (вихованцям);

• розглядає питання родинного виховання;

• бере участь за згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють, в обстеженнi житлово-побутових умов учнiв, якi перебувають в несприятливих соцiально-економiчних умовах;

• сприяє педагогiчнiй освiтi батькiв;

• сприяє поповненню бiблiотечного фонду та передплатi перiодичних видань;

• розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освiти учнями (вихованцями);

• органiзовує громадський контроль за харчуванням i медичним обслуговуванням учнiв;

• розглядає звернення учасникiв навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

• вносить пропозицiї щодо морального i матерiального заохочення учасникiв навчально-виховного процесу;

• може створювати постiйнi або тимчасовi комiсiї з окремих напрямiв роботи.

• Розглядає питання поліпшення стану організації харчування дітей і медичного обслуговування учнів;

Склад комiсiй та змiст їх роботи визначаються радою.

4.9.  За рішенням засновника відповідно до спеціальних законів  при закладі освіти  може створюватися наглядова (піклувальна) рада . Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

4.10. У навчальному закладi можуть створюватись учнiвськi та вчительськi громадськi органiзацiї, що дiють вiдповiдно до чинного законодавства України.

 

 

 

V. Матерiально-технiчна база

 

5.1. Матерiально-технiчна база навчального закладу включає будiвлi, споруди, землю, комунiкацiї, обладнання, транспортнi засоби, службове житло, iншi матерiальнi цiнностi, вартiсть яких вiдображено у балансi навчального закладу.

5.2.     Майно навчального закладу належить йому на правах власностi, повного господарського вiдання або оперативного управлiння вiдповiдно до чинного законодавства, рiшення про заснування i статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3.     Навчальний заклад вiдповiдно до чинного законодавства користується землею, iншими природними ресурсами i несе вiдповiдальнiсть за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4.     Вилучення основних фондiв, оборотних коштiв та iншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завданi навчальному закладу внаслiдок порушення його майнових прав iншими юридичними та фiзичними особами, вiдшкодовуються вiдповiдно до чинного законодавства.

5.5.     Для забезпечення освітнього процесу база  закладу  освіти складається iз навчальних кабiнетiв, спортивного залу, бiблiотеки, медичного  i комп’ютерного кабiнетiв, кiмнати психологiчного розвантаження тощо.

5.6.     Вiдповiдно до рiшення  Мар’ївської  сільської ради   вiд «19» липня 2007 р.  № 228-13/V  навчальний заклад має земельну площею 1 га. дiлянку, де розмiщуються спортивний майданчик, навчально-дослiдна дiлянка, зона вiдпочинку, господарськi будiвлi тощо.

VI. Фiнансово-господарська діяльність

 

6.1.  Фінансування закладу здійснюється   відділом освіти, культури, молоді, спорту та охорони здоров’я Виконавчого комітету   Іларіонівської селищної ради .

6.2. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до  Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» та інших нормативно-правових актів.

6.3.  Джерелами фінансування закладу є:

• кошти місцевого та державного бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти; 

• доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

• благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

• інші джерела, не заборонені законодавством.

6.4.  Заклад освіти має право на придбання та оренду необхідного

обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально - побутових умов колективу.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами  МОН України та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить навчальний заклад.

6.6. Заклад самостійно розпоряджається коштами, які зберігаються на його рахунках в банках згідно з цільовими призначеннями коштів.

6.7. Заклад має право списувати з балансу матеріальні цінності якщо вони зношені, або застарілі, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу, та його працівників згідно чинного законодавства з погодженням відділу освіти, культури, молоді, спорту та охорони здоров’я Виконавчого комітету   Іларіонівської селищної ради.

6.8 Закладу  заборонено розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини  серед засновників (учасників), членів закладу освіти, їх працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) членів органу управління та інших, пов’язаних з ним осіб.

6.8. Звітність закладу встановлюється відповідно до вимог державної статистики.

 

VII. Мiжнародне спiвробiтництво

 

7.1.       Заклад освіти  за наявностi належної матерiально-технiчної та соцiально-культурної бази, власних надходжень має право проводити мiжнародний учнiвський та педагогiчний обмiн у рамках освiтнiх програм, проектiв, встановлювати вiдповiдно до законодавства прямi зв’язки з мiжнародними органiзацiями та освiтнiми асоцiацiями.

7.2. Заклад освіти має право вiдповiдно до чинного законодавства укладати угоди про спiвробiтництво з навчальними закладами, науковими установами, пiдприємствами, органiзацiями, громадськими об’єднаннями iнших країн.

 

VIII. Забезпечення якості освіти

 

8.1. Складовими системи забезпечення якості освіти є:

• система забезпечення якості в закладі  освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);

• система зовнішнього забезпечення якості освіти;

8.2.Система забезпечення якості в закладі  освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати:

- стратегію  та процедури забезпечення якості освіти;

- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

-оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

- прилюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

-забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

-забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

-створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

-інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

8.3.Система зовнішнього забезпечення якості освіти може включати інструменти, процедури та заходи забезпечення і підвищення якості освіти, зокрема:

стандартизацію;

ліцензування освітньої діяльності;

акредитацію освітніх програм;

громадську акредитацію закладів освіти;

зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання;

інституційний аудит;

моніторинг якості освіти;

атестацію педагогічних працівників;

сертифікацію педагогічних працівників;

IX. Реорганiзацiя або лiквiдацiя навчального закладу

 

9.1. Рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю навчального закладу приймає засновник.

Реорганiзацiя навчального закладу вiдбувається шляхом злиття, приєднання, подiлу, видiлення.

Лiквiдацiя проводиться лiквiдацiйною комiсiєю, призначеною засновником, а у випадках лiквiдацiї за рiшенням господарського суду - лiквiдацiйною комiсiєю, призначеною цим органом.

З часу призначення лiквiдацiйної комiсiї до неї переходять повноваження щодо управлiння навчальним закладом.

9.2. Лiквiдацiйна комiсiя оцiнює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебiторiв i кредиторiв i розраховується з ними, складає лiквiдацiйний баланс i представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганiзацiї права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступникiв вiдповiдно до чинного законодавства або визначених навчальних закладiв.

9.4  У разі припинення юридичної особи(у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передає активи одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.