Комунальний заклад освіти "Шахтарська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Іларіонівської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області

   

Громадський звіт директора

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Прави­лами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством Украї­ни, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

І. Загальна інформація про школу.

Засновником  КЗО «Шахтарська середня загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів » є Іларіонівська селищна рада Синельниківського району Дніпропетровської області , яка представляє інтереси Іларіонівської  об`єднаної територіальної громади на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про об’єднані територіальні громади».

Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради.

 Проектна потужність – 178 чоловік.

Чисельність  учнів  на  кінець    2017 -2018 н.р. -  128 чол.

У 2018 році отримали :

Свідоцтв  - 14 уч

Атестатів – 6 уч

Всі  учні  1-8-х, 10  класів  переведені  до  наступного  класу

       

 

       

 

Підвіз учнів  здійснюється з 5 сіл : Мар’ївка,Вербове, Дубове, Суха Калина та Грушувато- Криничне.

Педагогічний колектив – 13 вчителів (з  вищою  категорією  - 6,   І - категорією  - 3,  ІІ категорія – 1, спеціаліст  -  3; старший вчитель -1)

         В школі функціонує  13 кабінетів, спортзал,  бібліотека, їдальня, кабінет медичної сестри. 

  У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив працював над проблемою: "Соціалізація  школярів як стратегія формування інноваційної особистості ". В основу вирішення даної проблеми було покладено виконання статей Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», постанови Верховної Ради України «Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні», Програми Кабінету Міністрів України «Назустріч людям»,  Державної програми «Обдарована молодь», Концепції «Щаслива родина» на 2012-2021 роки, Програми «Основні орієнтири виховання учнів  1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»,від 16.06.2015 № 641, Декларації прав дитини, Конвенції  про права дитини, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), наказу Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України «Про подальший розвиток міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю» в Україні», Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі, Комплексної програми інформатизації та комп’ютеризації, Програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Комплексної цільової програми «Фізичне виховання – здоров’я нації», Державних стандартів норм і правил влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008 – 01, Статуту школи, нормативних документів Міністерства освіти і науки України щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

На  виконання  наказу по  КЗО «Шахтарська  середня  загальноосвітня  школа   І-ІІІ ступенів»  № 63-о/д  від  01.09.2017 р.  „Про  організацію  методичної  роботи  з педагогічними кадрами  в  школі  у 2017-2018 н.р”  продовжено роботу педагогічного колективу школи  над  обласною  проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»(ІІІ етап),  районної  «Розбудова  інноваційного освітнього середовища для  ефективної соціалізації особистості», над науково –методичною проблемою  школи  "Соціалізація  школярів як стратегія формування інноваційної особистості "

Основними  пріоритетами  роботи  над  проблемою  були :

·        Забезпечення подальшої реалізації нормативних вимог нових Державного стандартів  загальної освіти через скоординованість в роботі всього педколективу щодо реалізації компетентнісного, орієнтованого підходу до навчання учнів початкової та базової школи, спрямованого на особистісний розвиток, формування у школярів ключових і предметних компетентностей, впровадження продуктивних технологій навчання.

·        Робота з модернізації діяльності методичних структур школи відповідно до вимог  обласного  проекту.

·        Забезпечення реалізації  інтерактивних технологій навчання й виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу.

·        Накопичення досвіду використання ефективних педагогічних стратегій соціалізації учнів.

·        Допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості.

·        Соціалізація особистості шляхом:

-      формування життєвих компетентностей;

-      забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку

інтелектуального  потенціалу кожного учня;

-      прилучення школярів до набутків виховних традицій народу,

вивчення його культурної спадщини;

-      формування інтересу до здорового способу життя, виховання

життєздатних компетентностей

·        Моніторинг  якості  навчання та  соціальної компетентності  школярів.

·        Використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання  самоосвіти, самовдосконалення  та посилення соціальної компетентності  учнів.

·        Впровадження інформаційних технологій, активізація дослідницької діяльності школярів.

·        Робота з розвитку, пошуку та підтримки творчо обдарованих дітей через впровадження інтерактивних форм роботи.

·        Організація виховного процесу у школі  відповідно до програми національно-патріотичного виховання шляхом створення виховних програм, проектів виховання; моніторингу виховного процесу.

·        Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу, запровадження  здоров’язберігаючих  технологій.

         Адміністрація школи працювала над запровадженням  гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним  тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим  концепціям соціалізації особистості демократичного суспільства.

Надавалася кваліфікована методична  допомога педагогам в опрацюванні сучасних науково-методичних, психолого-педагогічних концепцій, інноваційних технологій, формуванні нового педагогічного мислення.

Для  забезпечення  чіткої  злагодженої  роботи  з  кадрами  було  створено  методичну  раду (головою  призначено заступника  директора  школи  з  навчальної  роботи  Кілімніченко Л.М. )                           

На засіданнях  розглянуто  питання:

На засіданнях  розглянуто  питання:

«Технології формування  соціалізуючого простору»,  «Освітні стратегії соціалізації особистості в контексті суспільних потреб»,  « Соціальна організація освітньо-виховного процесу».  Для сприяння творчим пошукам педагогів в організації навчально-виховного процесу, організовано  роботу методичних  об’єднань  вчителів  початкових  класів (" Створення психологічного комфорту  у навчанні як умова ефективної  соціалізації  учнів початкових класів " керівник  Цимбал О.М.), суспільно-гуманітарного (" Методи та прийоми   створення ситуації успіху як напрямок соціалізації  особистості  на  уроках  суспільно- гуманітарного  циклу"  керівник  Ленда В.І)  та природничо-математичного  циклу (" Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрямок соціалізації   особистості на  уроках  природничо- математичного  циклу" керівник  Баскова  Т.І.), класних  керівників (" Виховання людини-патріота як пріоритетна складова процесу соціалізації особистості "   керівник  Бодаква А.М.).

Робота МО  направлена на:

- забезпечення науково-методичного  супроводу  безперервності  між  ланками  освіти   з  урахуванням  нового Державного стандарту освіти;

- сприяння  підвищенню  рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності. 

Творча   група вчителів працює    над  проблемою     "Розвиток  соціальної компетентності особистості в умовах інноваційних освітніх змін "  в  таких  напрямках:

-розробка  моделі  соціалізуючого  освітнього середовища,  що  сприяє  процесу  та  формуванню громадської активності учнів,програми   комплексного  моніторингу  соціальної компетентності школярів;  рекомендацій, методів, заходів, технологій, найбільш     ефективних  у  роботі  школи  по  проблемі;

-моніторинг  вивчення  рівня  соціалізації  учнів.  

Враховуючи  результати  діагностування  професійної підготовленості    вчителя; з  метою  формування  нового  педагогічного  мислення  було  проведено:

• педагогічні  ради:

«Шляхи реалізації Програми обласного науково – методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», «Психолого-педагогічне проектування розвитку  особистості учня в рамках реалізації науково –методичної  проблеми школи  "Соціалізація  школярів як стратегия формування інноваційної особистості "»,  «Соціалізація особистості шляхом прилучення школярів до набутків виховних традицій народу, вивчення його культурної спадщини»,   «Роль класного керівника у формуванні соціально-адаптованої особистості»

З  метою удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу особистості  працює  психолого-педагогічний семінар за темою "Психолого-педагогічні  основи  соціалізації   особистості"

У формі тренінгів  проведено засідання:

- Системне відстеження психолого –педагогічного статусу учня та динаміки його розвитку

- Формування толерантного світогляду школярів засобами полікультурного виховання

- Роль ЗМІ та сучасних комунікаційних технологій у вирішенні проблем виховання учнів

Посилює  наукову спрямованість роботи  науково- практичний семінар    " Школа вдосконалення педагогічної  майстерності"

Ненав'язливо залучають педагогів до активної діяльності ділові  ігри:

«Освітні стратегії соціалізації    школярів через використання ІКТ», «Створення психологічних, санітарно-гігієнічних, комунікативних умов у школі для розвитку педагогічної та учнівської творчості».

З метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів проводилися методичні оперативки, наради при заступникові директора.

Сприяють практичній спрямованості роботи  предметні та методичні  тиж­ні. У 2017-2018 н.р проведено предметні тижні: початкових класів, української  мови та літератури, правознавства, здорового способу життя, «Казацький гарт».

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. У 2017-2018 н.р. школа молодого вчителя «Перші кроки» працювала згідно плану.

         Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2017-2018 н.р. було вивчено стан викладання української мови, правознавства, математики, історії.                                                                                                                                                                       

Значна  увага  приділялася питанню  підвищення  педагогічної  майстерності  вчителів.    На базі Дніпровськой академії неперервної освіти  пройшли  курсову  перепідготовку  Штанько І.О.,Недвига А.В., Вороніна К.В.

Педагогічний колектив працює над упровадженням  в    освітню

практику    новітніх   технологій, які    передбачають    навчання, виховання,

формування   навичок   наукової роботи   й   управління, які   основані   на

модернізованій   дидактичній   системі в рамках   педагогіки життєтворчості.

Результативність   цього    процесу   досягається   використанням   сучасних

методів,  засобів     і     прийомів,  що     забезпечують     творче     оволодіння

величезним масивом наукових знань.

         З метою  створення умов для забезпечення ефективного інформаційного відображення стану навчально- виховного процесу в школі, аналітичного узагальнення результатів діяльності,  розробки  прогнозу його забезпечення і розвитку в школі  проводяться  моніторингові дослідження  освітнього процессу за напрямками:

- психологічна діагностика учнів;

- психологічна діагностика вчителів;

- здоров'язбереження;

- соціодіагностика;

- діагностика результатів навчання;

- діагностика результатів виховання;

- результативність участі учнів у позашкільних заходах;

 - діагностика інноваційних процесів навчання і виховання;

- діагностика кадрового забезпечення НВП;

- забезпечення навчального процесу інформаційно-технічними і матеріально-технічними ресурсами.

       В КЗО  «Шахтарська СЗШ І – ІІІ ступенів»   створено    сприятливі  умови  для  задоволення  освітніх  потреб, розвитку  самосвідомості, самореалізації  кожної  дитини  через  введення  гуртків «Євроклуб», «Оздоровчий волейбол», «Початкове технічне моделювання», «Юні овочівники». 

         З метою педагогічної освіти батьків  працює  батьківський  всеобуч «Обличчям до  дитини».

      Аналіз  підсумків  дає  підстави  зробити  висновки, що  педагогічний колектив школи  в  процесі  роботи  реалізував  мету  виховання, навчання  та  розвитку  дітей, поставлену  на  початку навчального  року.

Виховна робота у 2017-2018 н.р. була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку  дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомлений вибір здорового способу життя, на осмислення  самовизначення у виборі  професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, формування правової культури, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з державними та  громадськими організаціями.

Було розроблено систему роботи і контролю над:

- роботою класних керівників із формування в учнів  відповідального ставлення до навчання;

- харчуванням учнів  школи, дотриманням правил  безпеки життєдіяльності та культури  прийому  їжі;

- роботою  класних керівників із формування громадянсько-патріотичних якостей  учнів;

- роботою учнівського самоврядування;

- проведенням  класних годин ;

- виконанням Комплексної  програми  профілактики  правопорушень.

         Протягом року були проведені загальношкільні заходи: День Миру, День самоврядування, День українськогокозацтва, День вишиванки. Традиційними є проведення тижнів правового виховання, пропаганди здорового способу життя, безпеки дорожнього руху,  охорони праці та Дня ЦЗ.

         Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави здійснювалося через цикл заходів, спрямованих на виховання поваги до історії держави та сприйняття  подій сьогодення,  національної символіки, Конституції України: проводилась робота з реалізації заходів обласного проекту  на 2015-2020рр «Наша Батьківщина – велика родина», тематичні заходи , присвячені відзначенню дат, визначених Календарем знаменних і пам’ятних дат України (Корюкіська трагедія),  урок історії «Партизанськими стежками», святковий концерт до Дня миру «За честь, за долю, за українську волю», історико-літератуний вечір «Гетьман Іван Мазепа». До Дня людей похилого віку класними керівниками на виховних годинах проведено зустрічі з цікавими людьми селища «Життя прожити – не поле перейти».День українського козацтва  та День захисника України традиційно пройшли під гаслом спортивного свята «Ми роду козацького діти».  ДоДня жертв голодомору проведено лінійку пам’яті «Скорботна пам'ять поколінь» .   Під керівництвом вчителя історії Посукан Л.І. урок історії памяті героїв Крут «Волі народної дзвін» . 

               До Дня Героїв Небесної Сотні  відбулися перегляд короткометражних фільмів про події зими 2013 – 2014 років  та години історичної правди «Небесній Сотні шана і молитви за чисті душі, що злетіли в небеса».

          До Дня примирення та Дня перемоги у ІІ Світовій війні організовано та проведено : святковий концерт біля  пам’ятника у с.Марївка  загиблим у ІІ Світовій війні «Свято зі слізьми на очах», шкільний виховний захід «Щоб пам’ятали», уроки мужності «»

       Важливим моментом у виховній роботі є пропагування української культури, народних звичаїв, формування особистості на національних та загальнолюдських  цінностях. З цією метою в школі проведено українознавчі заходи: конкурс читців «Тарасове слово звучатиме вічно», конкурс –презентація проектів «Геній Т.Шевченка», парад вишиванок «Українськи вишиванки, ніби райдужні співанки. Традиційно у січні був проведений урок народознавства «Знай свій обряд: новорічні звичаї та традиції українців».

      Значна увага приділялась правовому  вихованню учнів. Згідно з річним планом проведено тиждень правових знань, в ході якого пройшли Єдиний урок до Всесвітнього  Дня прав людини. Омбудсменом школи  Дуженко А. проведено правовий всеобуч для школярів «Конвенція ООН про права дитини».

     Пріоритетними напрямками   роботи з пропаганди здорового способу життя є формування  теоретичних та практичних  навичок здорового способу життя учнів, формування позитивної  мотивації  щодо здорового способу життя і здійснення  профілактичної  роботи з негативними  проявами.

        Під час проведення виховних годин  розглянуто проблеми  тютюнопаління, вживання алкоголю,  наркотичних  речовин.

               Адміністрація закладу, класні керівники системно працюють над   підвищенням ефективності  профорієнтаційної  роботи. Продовжено  співпрацю   школи з Синельниківським   міськрайонним Центром зайнятості  населення. Проведено  анкетування  учнів 9 класу « Плануємо  майбутнє» та годину спілкування «Сучасний ринок праці».

        Продовжувалась робота над формуванням ціннісного ставлення   до культури та мистецтва формувалося в учнів під час участі в районних конкурсах малюнків «Чорнобильська палітра», «Олімпійський   рух: історія і сьогодення», «Охорона праці очима дітей».  У районному фестивалі народної творчості «Моє  Придніпров’я» взяли участь члени вокального гуртка «З піснею в серці» (кер.Цимбал О.М.)

      Згідно річного плану роботи школи з метою формування ціннісного ставлення до природи  реалізовувався екологічний напрямок керований  вчителем біології Куяном К.М. (робота членів гуртка «Юний овочівник», екологічний тиждень «Бережи природу, рідний край», акція «SOS –вернісаж : ми відповідальні за природу», відкритий захід «Чорнобильський пил на роки опадає», День юнната).

     У  школі створено    сприятливі  умови  для  задоволення  освітніх  потреб, розвитку  самосвідомості, самореалізації  кожної  дитини  через  введення  гуртків «Євроклуб», «Оздоровчий волейбол»,  «Початкове технічне моделювання», «Юний овочівник».

     Зідно плану працювала рада із запобігання правопорушень серед учнівської молоді. Членами ради  контролювався стан відвідування  занять, поведінка учнів  під час навчально- виховногопроцесу.

        У школі  працює  учнівська рада «Лідер», яка  є ініціатором  проведення  багатьох  заходів: участь у благодійних  акціях та ярмарках,підготовка і проведення загальношкільних тематичних лінійок, виготовлення оберегів  для учасників АТО, догляд за пам’ятником загиблим  воїнам у с.Мар’ївка, тощо.

      Робота з питання   соціального   захисту  школярів, створення  належних умов для їх навчання та дозвілля відбувалася відповідно запланованих заходів. Класні керівники сприяли тому, щоб діти пільгових категорій були залучені до шкільних, позашкільних та районних заходів, мали доручення.У жовтні та грудні проводилися рейди-огляди умов проживання, навчання та виховання учнів з багатодітних сімей  та дитини, позбавленої батьківського піклування.

        Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кіль­кість дітей у них становить:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 1

діти із багатодітних сімей –14

діти із малозабезпечених сімей – 2.

діти – інваліди – 0

діти учасників АТО - 4.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги ад­міністрації школи.

Деякі діти пільгових категорій за державні кошти мали змогу оздоровитися в дитячих оздоровчих таборах. Також за бюджетні кошти діти з мало­забезпечених сімей та діти позбавлені батьківського піклування щоденно отримували безкоштовне гаряче харчування в шкільній їдальні. Вартість харчування дітей із багатодітних сімей   була знижена на 50% від батьківської плати.

            У 2017/2018 навчальному році було організоване повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (замовлення та прийняття безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування, наявність сертифікатів якості тощо).

            Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків. Гарячим харчуванням було охоплено 101 учень  1-11 класів.  Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналів бракеражу силами кухаря  Юсубової Н.В.

Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню на підставі примірного двотижневого меню – розкладки та затверджувалося директором школи.

Із представників педагогічного колективу було створено групу контролю за оглядом гарячого харчування, яка здійснювала свою діяльність упродовж навчального року.

Фінансово – господарська діяльність.

         У 2017/2018 навчальному році було виділено відділом освіти,культури,  молоді та спорту Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради  бюджетні кошти  на :

-      енерго-водоносії ,

-      харчування учнів,

-      підвіз учнів до школи та в зворотньому напрямку,

-      придбання парт для майбутніх першокласників

-      дезактину

Також навчальний заклад приймав допомогу від  батьків у вигляді ремонтних робіт:

·         фарбування підлоги  ( 1 клас, 3 клас, 6 клас, 7  - 11 клас); та стелі (2клас)

·         фарбування підлоги у кабінетах, спортивному залі, їдальні, котельні

·         білування надвірного туалету та котельні

·         фарбування  спортивних споруд

·         покіс трави на подвір’ї школи

      Для успішного початку нового 2018/2019 навчального року необхідно :

·         обладнати системою протипожежного захисту приміщення школи

·         встановити блискавко захисту

·         обробити  дерев’яних конструкцій горища

·         придбати питний  фонтанчик для школи + 3-х ступінчасте очищення

·         харчоблок поповнити інвентарем  і посудом для  кухні та їдальні

·         поновити медикаментами медичний кабінет;

·         закупити спортивний інвентар;

·         проводити планові ремонти по утепленню школи;

·         замінити двері ;

·         замінити   лампочки на  енергозберігаючі;

·         підготувати  класне приміщення для навчання майбутніх

 

Завдання на 2018-2019 навчальний рік:

1.  Зростання позитивного іміджу школи в соціумі району, підвищення її конкурентоздатності.

2. Реалізація концептуальних засад Нової Української школи.

3. Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад.

4. Розвиток матеріальної бази спортивного залу, кабінетів біології, хімії та фізики, інших кабінетів.

5. Створення умов для реалізації права вибору учнями освіти відповідно до їх інтересів, нахилів, здібностей.

6.Покращення співпраці з дошкільним навчальним закладом щодо наступності навчання.

7.Посилення контролю за здійсненням атестації педагогічних працівників, активізація роботи шкільної атестаційної комісії щодо ретельного вивчення стану викладання предметів інваріантної складової навчального  плану педагогічними працівниками, які підлягають атестації.

8.Упроваджувати інноваційні технології, нові досягнення педагогіки та психології у навчальному та виховному процесах.

9.Забезпечувати вирішення питань соціального захисту учасників навчально -  виховного процесу, здійснення психолого – педагогічного супроводу дітей, батьки яких є учасниками АТО.

10. Упровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп'ютеризації та інформатизації навчально – виховного процесу,  всеобуч вчителів школи, залучити усіх учителів до розміщення інформації про їх педагогічну діяльність на веб – сайті школи.

11.Покращення організації харчування учнів та їх оздоровлення.

12.Ширше залучати учителів школи до участі у проектах, грандах, конкурсах, семінарах.